Samsun Klas Haber

Biyokütle Santral Açıklaması:

Biyokütle Santral Açıklaması:
04 Ekim 2019 - 5:33

Samsun’da tartışma yaratan santralle ilgili açıklama:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulması kararlaştırılan ve tartışmalara neden olan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak yatırım sahibi Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) şirketinden açıklama geldi. Çarşamba’da kurulacak olan santralin çevre dostu ve enerjideki en yararlı kaynak olduğu ifade edildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulması kararlaştırılan ve tartışmalara neden olan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili olarak yatırım sahibi Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) şirketinden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, biyokütle enerji ile dünyadaki uygulamalarından örnekler verilerek Çarşamba’da kurulacak olan santralin çevre dostu ve enerjideki en yararlı kaynak olduğu ifade edildi.

Açıklama da şöyle denildi:

‘Fosil yakıt kaynakları kullanılarak yapılan enerji üretiminin çevreye zarar verdiği bilinmektedir. Artık kullanılacak olan herhangi bir enerji kaynağı çevre etkisi ile birlikte değerlendirilmektedir. Küresel çevre sorunları doğrudan doğruya tüketilen enerjiye, daha doğrusu yüksek oranda kükürt ve diğer zararlı maddeleri içeren fosil yakıt kullanımına bağlıdır. Dünyada son yüzyılda enerji tüketimi 17 kat artarken fosil yakıtlardan kaynaklanan ve atmosfere atılan CO2, SO2 ve NOx gibi zararlı gazlarda aynı oranda artmıştır. Enerji kaynaklarına göre biyokütle enerjisi ise sera etkisi oluşturmamakta ve asit yağmurlarına sebep olmamaktadır. Dünyada en önemli çevre sorunu haline gelmiş olan ve gelecek nesillerin hayatını tehdit eden İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında çözüm olarak gösterilen yenilenebilir enerji kullanımının artırılması doğrultusunda yatırımlar teşvik edilmektedir

BİYOKÜTLE ANAHTAR ROL OYNUYOR

Yenilenebilir enerji türleri içerisinde biyokütle anahtar bir rol oynamaktadır. Çünkü güneş panelleri güneş varken elektrik üretebilmekte, rüzgar santralleri rüzgar varken çalışabilmektedir. Hava durumundan bağımsız olarak düzenli ve sürekli çalışabilecek en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerjisinin teşviki, AB’nin ve çoğu üye devletin politik gündeminde en büyük önceliktir. Avrupa’da ulusal biyokütle eylem planları yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Avrupa’da biyokütle enerjisiyle elektrik üretiminin artmasında bu planların önemli bir etkisi vardır. Avrupa biyokütle eylem planının amacı politika yapıcıların biyokütle tanıtımına ilişkin entegre bir bakış açısını teşvik etmek ve AB üye ülkelerinde tutarlı ulusal biyokütle stratejileri ve eylem planlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını güçlendirmektir’

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

İklim değişikliği ile mücadelede Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesince Türkiye’nin tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediği belirtilen açıklamada ‘Tüm dünyada çevresel kaygılarla istisnasız desteklenen biyokütle enerjisi çevre dostudur. Çünkü biyokütle büyürken atmosferden CO2 (karbondioksit) emer ve bünyesine alır. Biyokütlede depolanan karbona biyojenik karbon denir. Bitkiler çürüdüğünde bu karbon tekrar açığa çıkar ve atmosfere verilir. İşte bu biyokütle atıklarının enerji üretmede kullanılması durumunda zaten atmosferden alınan CO2 tekrar atmosfere verildiği için atmosferde CO2 artışına sebep olmaz. Halbuki fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere fazladan CO2 verildiği için atmosferdeki CO2 miktarı artmaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi biyokütle fosil yakıtlar yerine kullanıldığında, oluşacak CO2 artışının önüne geçecek ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacaktır. Biyokütle santrali ile yıllık 150 bin ton üzerinde CO2 salınımının önüne geçilmiş olacak ve böylece iklim değişikli ile mücadeleye katkıda bulunulmuş olacaktır. 2017 verilerine göre dünyadaki biyokütle enerjisi kurulu elektrik üretim kapasitesi dünyada 122GW ABD’de 16,7 GW ve Avrupa’da 40 GW iken Türkiye’de 0,63 GW olarak gerçekleşmiştir. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve hızla artan biyokütleden elektrik üretimi konusunda Türkiye’de de bu enerjinin yaygınlaştırılması gerekmektedir’ denildi.

 

ABD, İNGİLTERE VE AVRUPA’DA YAYGIN OLARAK KULLANILIYOR

Biyokütle enerji santrallerinin ABD’de, İngiltere’de ve Avrupa’da yoğun olarak kullanıldığı vurgulanan açıklamada, ‘Biyokütle enerji santrali sayesinde kontrolsüz olarak yakılan ve toprağı, havayı ekosistemi kirleten toprak verimliğini düşüren ciddi bir sorun olan anız yakımının önüne geçilebilecek, Bölge çiftçisinden tarımsal atıkları satın alınarak ekonomiye katkıda bulunulacak ve yeni iş imkânları oluşturulacak, yerli ve milli enerji üreterek Türkiye’nin stratejik meselesi olan enerji güvenliği konusunda katkıda bulunulacaktır. Dünyayı ve insanlığı tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yıllık 150 bin ton üzerinde CO2 salınımı azaltılacaktır. Temiz enerji ile yıllık 189 bin MWh elektrik üretilecektir. Yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Ülkemizde de biyoktüle tesisleri teşvik edilmektedir. Bunun sebebi de yenilenebilir, sürdürülebilir enerji olması ve C02 salınımını azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamasıdır. Yine mevzuata göre biyokütle yerli olmak zorundadır. Yakılacak yakıtlar tarımsal atık ve odun atıkları olacaktır. Yurtdışından biyokütle getirmek bu itibarla mümkün değildir. Çarşamba’daki bu tesis ile heba olan tarımsal ve orman atıkları ekonomiye kazandırılacak milli ekonomiye katkıda bulunulmuş olunacaktır. Tesiste oluşacak kül, katkı malzemesi veya gübre hammaddesi olarak kullanılabilecektir. Kül Metal kapalı bunkerlerde depolanacak ve günlük olarak sevk edilecektir. Külün içeriğinde toprak için kıymetli fosfat ve diğer elementler olacağı için kullanım imkânları mevcuttur ve bu itibarla doğayı kirletmesi söz konusu değildir. Proje kapsamında yatırım döneminde aşamalı olarak 250, işletme döneminde ise santral ve saha ekipleri ile toplamda yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlanacaktır. Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali atık ısısından yaklaşık 50 dekar alanda modern sera kurulumu yapılarak 50 bayan personel istihdamı ile tarımsal üretim gerçekleştirilecektir. Dünya enerji üretiminde önemli bir yer işgal eden ve iklim değişikliği ile mücadelede başvurulan bir enerji kaynağı olan biyokütle yerlidir millidir ve iklim değişikliğiyle mücadelede katkısı sebebiyle çevresel felaketlerin önüne geçmede önemlidir’ ifadeleri kullanıldı.

Santralin kurulumu için gerekenlerin yasalar ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği de belirtilen açıklamada ‘Santralimizde kullanacak olduğumuz bitkisel atıkların çiftçilerden satın alınmasına da başlanılmıştır. Bu vesile ile inşa edilecek enerji santrali ile ilgili olarak bazı çevrelerce kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeleri bu tür santralleri yerinde görmek isteyen herkesi, Çorum Mecitözü’nde 2 yıl önce üretime geçen ve ülkemizin değişik yörelerinde bulunanları da yerinde görmeye davet ediyoruz’ denildi